"Unsung Hero" (Official HD) : TVC Thai Life Insurance 2014 : โฆษณาไทยประกันชีวิต 2557

Source: http://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU

Description:

เคยสงสัยไหม?
ชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่
ทำไมบางคนมีเงินมากมาย...ก็ยังไม่มีความส ุข

คลิปนี้ ไม่ใช่คำตอบ
แต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้ค ุณทำบางสิ่ง...
เพื่อค้นหาคำตอบนั้นด้วยตั วเอง